KUNSZENTMIKLÓSI POLGÁRŐR EGYESÜLET

 ALAPSZABÁLYA

 Készűlt:1999.05.05. 

 ALAPSZABÁLY

  

A Kunszentmiklósi Polgárőr Egyesület 1999.05.05.-i alakuló közgyűlésén az alábbi alapszabályt fogadta el.

 I.

Általános rendelkezések

Az egyesület neve: Kunszentmiklósi Polgárőr Egyesület.
Az egyesület székhelye: 6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 12.

 II.

Az egyesület célja és tevékenysége

Az egyesület célja:

Az egyesület Kunszentmiklós város közbiztonságának javítása, a területen élő polgárok személyének és vagyonának védelme érdekében létrehozott önkéntes társadalmi szervezet A céljának megvalósítása érdekében együttműködik a különböző színtű és hasonló célú társadalmi szervezetekkel, valamint az állami szervekkel. A cél elérése érdekében az egyesület eljár mindazon feladatokban, amelyek az egyesület tagjainak érdekével összefüggnek. Képviseli tagjai érdekeit az állami szervek és egyéb intézmények előtt. Mozgósítja az egyesület tagjait a kitűzött cél megvalósítása érdekében. Az egyesület vállalkozói tevékenységet is folytathat a Ptk. 62. § (3) bek-ben, az 1989. évi II. törvény 2 § (3) bek.-ben és a 19. § (2) bek.- ben foglaltak betartásával.

 II.

Az egyesület tagsága

Az egyesület tagja lehet bármely büntetlen előéletű magánszemély, jogi személy, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezete, aki elfogadta az egyesület alapszabályát, és belépési szándékát a belépési nyilatkozat aláírásával kifejezésre juttatja. Az egyesület tagjairól nyilvántartást vezet.

 A tag joga:

- tanácskozási és szavazati joggal részt vehet az egyesület közgyűlésén és egyéb rendezvényein.
- közvetlenül választhatja az egyesület tisztségviselőit és a törvényes feltételek fennállása esetén megválasztható az egyesület bármely tisztségére.
- javaslatokat, előterjesztéseket tehet az egyesület bármely szervéhez,
- használhatja az egyesület eszközeit.

A tag kötelezettségei:

- az alapszabályban foglaltaknak megfelelően részt venni az egyesület céljainak elérését szolgáló tevékenységben.
- a tagsági díj fizetése.

A tagság megszűnése:

- a magán személy elhunytával, ill. jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megszűnésével,
- kilépéssel az egyesületből, melyet írásban kell bejelenteni,

- törléssel, ha a tag igazolt írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget a tagdíj fizetési kötelezettségének.

 IV.

Az egyesület szervezete

A közgyűlés
Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés a tagok összessége, amely az egyesületet érintő minden kérdésben dönthet.

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- az alapszabály elfogadása, módosítása.
- az elnökség megválasztása, visszahívása.
- az egyesület elnökének megválasztása és visszahívása, aki egyben az elnökségnek a tagja is.
- az évi költségvetés meghatározása, a megelőző évi költségvetés felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása,
- az elnökség munkájáról szóló beszámoló elfogadása, a következő időszak teendőinek, feladatainak meghatározása,
-
a tagsági díj meghatározása,
- Az egyesület megszüntetésének, vagy más társadalmi szervezettel történő egyesülésnek kimondása, a meglevő vagyonról történő döntés.

A közgyűlés lehet rendes vagy rendkívüli:

- a rendes közgyűlést évente egy alaklommal kell összehívni,
- rendes közgyűlést kell összehívni, a) ha a tagok legalább egyharmada azt írásban, az ok megjelölésével kéri, b) ha az elnökség azt indokoltnak tartja, c) ha a bíróság elrendeli.

A közgyűlés idejét, helyét és napirendi pontjait az elnökség hirdeti meg. A rendes közgyűlést minden év március 31. napjáig, a rendkívüli közgyűlést a kezdeményezéstől számított 30 napon belül össze kell hívni.
A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok legalább fele plusz 1 fő részt vesz. Ha a közgyűlés nem határozatképes , akkor 30 napon belül újból, azonos tárgysorozattal össze kell hívni. Ez a közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes az eredeti napirendi ontok tekintetében. A közgyűlésen a tagok a határozatokat valamennyi kérdésben ( személyiben is) nyílt szavazással hozzák meg. Az adott kérdés eldöntéséhez az érvényes szavazatok több mint fele szükséges.

 Az elnökség.

 Az elnökség az egyesület ügyintéző és képviselő szerve. Két közgyűlés között intézi és szervezi az egyesület tevékenységét. Az elnökség létszáma 3 fő. Az elnökség legalább kéthavonta ülésezik, az üléseket az egyesület elnöke hívja össze. Az elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az elnökség határozatképes, ha legalább két tag jelen van. Szavazategyenlőség esetén pénzfeldobással döntenek a tagok. Az elnökség üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a jelen levők írnak alá. Az elnökség üléseit az elnök vezeti. Az egyesület elnökségének munkáját az elnök koordinálja. Az egyesület elnökét és az elnökség további két tagját a közgyűlés választja 5 évi időtartamra nyílt szavazással. Mind a három elnökségi tag visszahívható a közgyűlés által. Az elnök feladata az egyesület képviselete.

Az elnökség feladata:

Előkészíti a közgyűléseket, a jóváhagyott költségvetés alapján gazdálkodik, szervezi és irányítja az egyesületi munkát.

 V.

Az egyesület vagyona.

 Az egyesület önálló vagyona elsősorban a tagok által befizetett tagdíjból ,valamint a természetes és jogi személyek felajánlásaiból, pályázatokon elnyert támogatásokból képződhet. Az egyesület a társadalmi szervezetekre vonatkozó gazdálkodási és vagyonkezelési jogszabályok előírásainak megfelelő rend szerint, éves pénzügyi terv alapján működik.

Az egyesület bevételi forrásai:

A tagok által befizetett tagdíjak, felajánlások, esetleges támogatások.

Az egyesület kiadásai:

Működési költségek, rendezvények költségei, tiszteletdíjak és egyéb kiadások. Az egyesület éves pénzügyi tervét és a beszámolót a közgyűlés hagyja jóvá.

 VI.

 Az egyesület megszűnése.

 Az egyesület megszűnik feloszlással, más társadalmi szervezettel való egyesüléssel, feloszlatással, illetőleg megszűnésének megállapításával.

 Mindazokban a kérdésekben, amelyekről a jelen alapszabály nem rendelkezik a Ptk és az

1989. évi II. tv. rendelkezései az irányadók.

 
Kunszentmiklós, 1999. május 05.


Kunszentmiklósi Polgárőr Egyesület